Algemene voorwaarden GRM Expertises


Download hier onze algemene voorwaarden als PDF.
1. GRM Expertises is een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW,
uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Besloten Vennootschap GRM-Expertises.

3. Bij de uitvoering van opdrachten zal GRM Expertises dit naar beste inzicht en vermogen
doen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment
bekende stand van de wetenschap. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle voor het
uitvoeren van de opdracht relevante gegevens tijdig aan GRM Expertises worden verstrekt.

4. GRM Expertises en haar opdrachtgevers verplichten zich tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij van elkaar verkrijgen.

5. Alle door GRM Expertises verstrekte stukken en informatie zoals rapporten, adviezen,
software, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en
mogen niet zonder voorafgaande toestemming door hem worden verveelvoudigd, openbaar
gemaakt of ter kennis van derden gebracht. GRM Expertises behoudt het recht de door tijdens
de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken,
voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

6. Iedere aansprakelijkheid van GRM Expertises is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is
iedere aansprakelijkheid beperkt tot drie maal het door GRM Expertises in de desbetreffende
zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag.7. GRM Expertises zal waar in redelijkheid aangewezen, bij het inschakelen van derden
overleggen met de opdrachtgever, en in ieder geval bij selectie van derden de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen. GRM Expertises is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van
deze derden en is gerechtigd in voorafgaand overleg met de opdrachtgeefster (mede) namens
haar een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door GRM Expertises
ingeschakelde derden te aanvaarden.

8. De opdrachtgever vrijwaart GRM Expertises tegen alle aanspraken van derden, de door
GRM Expertises in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze
samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval
van opzet of daarmee gelijk te stellen schuld aan de zijde van GRM Expertises.

9. De rechtsverhouding tussen GRM Expertises en de opdrachtgever, alsmede degenen die
van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen
uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.

10. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens GRM Expertises
in verband met door GRM Expertises verrichte werkzaamheden vervallen in ieder
geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend
kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

11. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de
vennoten van GRM Expertises, alsmede van al degenen die voor de Besloten Vennootschap
werkzaam zijn of waren.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissmentsrechtbank te Breda.

Schade regelen doet GRM Expertises zoveel als mogelijk door middel van persoonlijk contact, bij voorkeur bij de mensen thuis!

Wij behandelen zaken als:
– eenmalige opdracht (intake, herbezoek, bespreking belangenbehartiger, eindgesprek);
– deelopdracht (volledige behandeling persoonlijke schade, waarbij de opdrachtgever kopieën ontvangt van alle correspondentie);
– outsourcement (hierbij ontvangt de opdrachtgever geen correspondentie en behandelen wij ook de claims van werkgevers, UWV en zorgverzekeraars. Indien mogelijk plegen wij ook regres op derden).
Alle mengvormen zijn uiteraard mogelijk.

Wie zijn we?

GRM Expertises is een onafhankelijk, landelijk werkend expertisebureau voor onder andere toedrachtonderzoek en aansprakelijkheidsbeoordeling, het regelen van letsel- en overlijdensschaden en mediation.

Meer over GRM Expertises

Waar staan we voor?

GRM Expertises staat voor snel, deskundig en oplossingsgericht schaderegelen met een realistische en gezond kritische blik op hetgeen wordt gevorderd. Dit uiteraard op een fatsoenlijke manier en met een respectvolle bejegening in de richting van onze gesprekspartners

Lees meer