klachtenprocedure

KLACHTENPROTOCOL GRM EXPERTISES

Artikel 1               Definities en reikwijdte

Deze regeling verstaat onder:          

 1. de organisatie: GRM Expertises;
 2. de klager: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van de organisatie:
 3. een gedraging : het handelen of nalaten van de organisatie of haar medewerkers;
 4. de beklaagde: de organisatie tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is ingediend:
 5. een klaagschrift: een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde;

Artikel 2               Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van GRM Expertises en haar medewerkers.

Artikel 3               Wijze van indienen

 1. Een klager of zijn gemachtigde kan een klacht indienen bij een van de medewerkers en/of medewerksters dan wel een van de leidinggevenden van GRM Expertises die de gedraging verricht heeft. Dit kan per mail: info@grm.nl of per post: GRM-Expertises, postbus 247 te 4700 AE Roosendaal.
 2. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:
 3. de naam en het adres van de klager;
 4. de datum;
 5. een omschrijving van de klacht c.q. het feit waartegen bezwaar wordt gemaakt:
 6. de gronden waarop de klager bezwaar maakt.
 7. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het 2e lid van dit artikel genoemde vereisten stelt GRM Expertises de klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen 2 weken te herstellen.
 8. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het 3e lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Artikel 4               Indiening (termijn)

De termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt 6 weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden.

Artikel 5               Kostenloze behandeling

Aan de behandeling van een klaagschrift zijn geen kosten verbonden.

Artikel 6               Ontvangstbevestiging

GRM Expertises bevestigt binnen 2 weken de ontvangst van het klaagschrift.

Artikel 7               Mondelinge behandelingsprocedure

 1. Een van de leden van het directieteam van GRM Expertises onderzoekt de klacht en nodigt de klager uit voor een persoonlijk onderhoud.
 2. Ditzelfde directielid hoort de klager en kan tevens inlichtingen bij derden inwinnen.

Artikel 8               Schriftelijke behandelingsprocedure

 1. Indien de klager niet gehoord wenst te worden volgt een schriftelijke behandeling van de klacht.
 2. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3 wordt het niet in behandeling genomen.

Artikel 9               Beslissing

Het directielid (zoals in art. 7 benoemd) beslist binnen 6 weken na ontvangst van het klaagschrift op de klacht.

Artikel 10            Schriftelijke mededeling

De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld.

Artikel 11            Beroep

Indien de beslissing op de klacht niet naar tevredenheid is dient de klager zich te wenden tot de daartoe bestemde instanties, zoals het NIVRE (indien van toepassing).

Schade regelen doet GRM Expertises zoveel als mogelijk door middel van persoonlijk contact, bij voorkeur bij de mensen thuis!

Wij behandelen zaken als:
– eenmalige opdracht (intake, herbezoek, bespreking belangenbehartiger, eindgesprek);
– deelopdracht (volledige behandeling persoonlijke schade, waarbij de opdrachtgever kopieĆ«n ontvangt van alle correspondentie);
– outsourcement (hierbij ontvangt de opdrachtgever geen correspondentie en behandelen wij ook de claims van werkgevers, UWV en zorgverzekeraars. Indien mogelijk plegen wij ook regres op derden).
Alle mengvormen zijn uiteraard mogelijk.

Wie zijn we?

GRM Expertises is een onafhankelijk, landelijk werkend expertisebureau voor onder andere toedrachtonderzoek en aansprakelijkheidsbeoordeling, het regelen van letsel- en overlijdensschaden en mediation.

Meer over GRM Expertises

Waar staan we voor?

GRM Expertises staat voor snel, deskundig en oplossingsgericht schaderegelen met een realistische en gezond kritische blik op hetgeen wordt gevorderd. Dit uiteraard op een fatsoenlijke manier en met een respectvolle bejegening in de richting van onze gesprekspartners

Lees meer