Privacy reglement van GRM Expertises

PRIVACYREGLEMENT VAN GRM EXPERTISES

Door middel van dit reglement wil GRM Expertises u duidelijk maken wat wij met de persoonsgegevens doen die wij verzamelen.

GRM Expertises wordt ingeschakeld voor het onderzoeken, inventariseren en regelen van schade aan personen (letsel- en overlijdensschaden). De opdrachtgevers zijn onder andere aansprakelijk gestelde personen, bedrijven en verzekeringsmaatschappijen.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van onder andere de volgende personen:

  1. slachtoffers van ongevallen/incidenten;
  2. veroorzakers van ongevallen/incidenten;
  3. getuigen van ongevallen/incidenten;
  4. niet-direct betrokkenen zoals nabestaanden, familie en bekenden;
  5. contactpersonen van derden, met wie GRM Expertises samenwerkt.

Voor onze taakuitvoering verzamelen wij feiten en gegevens over de toedracht en over de bij het ongeval/incident betrokken personen. Dit betreffen onder andere persoonsgegevens (naam, adres, geb.datum e.d.), alsmede gegevens over opleiding, beroep, inkomen, medische gegevens, etc. De gegevens worden verwerkt en beheerd in dossiers en in ons geautomatiseerd systeem, waartoe alleen medewerkers van GRM Expertises toegang hebben.

De door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor overige activiteiten ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van fraudepreventie, statistische analyses en dergelijke.

De verwerking van persoonsgegevens is in Nederland voor een belangrijk deel geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die is gebaseerd op de Europese richtlijn 95/46/EG (privacyrichtlijn 1995). Onder persoonsgegevens verstaat de Wbp “alle gegevens betreffende een geidentificeerde of indentificeerbare natuurlijke persoon”.

GRM Expertises is aan te merken als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp. De verwerking en het beheer van de persoonsgegevens vinden plaats in overeenstemming met de wetgeving en is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Zie hiervoor ook de website van het College Bescherming Persoonsgegevens www.cbpweb.nl of telefoonnummer 070-3811301

Op 25-05-2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG vervangt vanaf 25-05-2018 de Privacyrichtlijn; ook verzekeraars zullen met ingang van die datum aan de AVG moeten voldoen.

De gegevens worden alleen verstrekt aan onze opdrachtgevers, aan onze medewerkers en onze (medisch) adviseurs voor zover deze betrokken zijn bij de taakuitoefening van GRM Expertises, te weten het beoordelen en afhandelen van toedrachtonderzoeken en schadeafhandeling.

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan. Onze website bevat hyperlinks naar andere websites. De verbinding naar deze websites wordt wel getoetst, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Dit reglement heeft geen betrekking op websites waarnaar wordt verwezen door middel van een hyperlink.

U hebt het recht op te vragen welke gegevens over uzelf door ons worden verwerkt. Wij zullen u dan binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens aanleveren. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of op een andere manier in strijd zijn met een wettelijk voorschrift, hebt u het recht om ons te verzoeken de u betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen.

Voor navraag kunt u zich wenden tot: de directie van GRM Expertises, Postbus 247 te 4700 AE Roosendaal, telefoon 0165-592919 of door te mailen naar info@grm.nl. Wilt u bij uw navraag een kopie insluiten van uw geldige legitimatiebewijs? Voor gebruikmaking van uw inzagerecht vragen wij een bijdrage in de kosten van € 10,00.

Schade regelen doet GRM Expertises zoveel als mogelijk door middel van persoonlijk contact, bij voorkeur bij de mensen thuis!

Wij behandelen zaken als:
– eenmalige opdracht (intake, herbezoek, bespreking belangenbehartiger, eindgesprek);
– deelopdracht (volledige behandeling persoonlijke schade, waarbij de opdrachtgever kopieën ontvangt van alle correspondentie);
– outsourcement (hierbij ontvangt de opdrachtgever geen correspondentie en behandelen wij ook de claims van werkgevers, UWV en zorgverzekeraars. Indien mogelijk plegen wij ook regres op derden).
Alle mengvormen zijn uiteraard mogelijk.

Wie zijn we?

GRM Expertises is een onafhankelijk, landelijk werkend expertisebureau voor onder andere toedrachtonderzoek en aansprakelijkheidsbeoordeling, het regelen van letsel- en overlijdensschaden en mediation.

Meer over GRM Expertises

Waar staan we voor?

GRM Expertises staat voor snel, deskundig en oplossingsgericht schaderegelen met een realistische en gezond kritische blik op hetgeen wordt gevorderd. Dit uiteraard op een fatsoenlijke manier en met een respectvolle bejegening in de richting van onze gesprekspartners

Lees meer