Veel gestelde vragen

Is GRM Expertises gerechtigd om onderzoeken te doen waaronder het horen van getuigen etc.?

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus GRM Expertises een vergunning verleend om gegevens te vergaren en te analyseren. Zonder deze vergunning is het niet toegestaan om toedrachtonderzoek te verrichten.

Conformeert GRM Expertises zich aan de Gedragscode Behandeling Letselschade?

Ja, GRM Expertises is ingeschreven in het Register Letselschade zodat GRM Expertises zich volledig conformeert aan de aanbevelingen in de GBL.

Wat betekent NIVRE?

NIVRE betekent: Nederlands Instituut voor Register-Experts.
Het NIVRE zegt over haar rol: “De samenleving verandert in een razendsnel tempo en stelt steeds hogere eisen aan de dienstverlening van bedrijven. Ook van schade-experts en risicodeskundigen vraagt dit dat zij hun dienstverlening op een kwalitatief hoogwaardig niveau houden.

Het NIVRE initieert en bewaakt dat middels het Register. Dit gebeurt door hoge eisen te stellen aan enerzijds de opleidingen en anderzijds door het instellen van de Permanente Educatie. Mede daardoor waarborgt het NIVRE dat de ingeschreven (kandidaat-)Register-Experts en Register-Risicodeskundigen te allen tijde voldoen aan de hoge eisen die de hedendaagse markt van hen vraagt met betrekking tot vakmanschap, kennis, (communicatieve) vaardigheden en professionaliteit”.

Kan het slachtoffer zich laten bijstaan door een belangenbehartiger?

Dat kan en is vaak ook aan te bevelen. De nasleep van een ongeval duurt vaak langer dan men wil en het kan een belasting worden om steeds zelf alles te moeten regelen. Een deskundig belangenbehartiger kan zeer nuttig zijn. Bij de keuze van een belangenbehartiger is het belangrijk om te letten op de kwaliteit en de wijze van beloning van de belangenbehartiger. Het is belangrijk om hierover goede informatie in te winnen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan Slachtoffer Hulp Nederland en De Letselschade Raad.

Worden de kosten van een belangenbehartiger vergoed?

De kosten van een belangenbehartiger noemt men de kosten van buitengerechtelijke bijstand. Deze komen in principe voor vergoeding in aanmerking, doch dit kan afhankelijk zijn van de mate waarin aansprakelijkheid is erkend. Ook wordt getoetst of de kosten redelijk zijn en daarbij kan de omvang van de schade een rol spelen. Er wordt steeds naar gestreefd om in onderling overleg tot een goede oplossing te komen.

Schade regelen doet GRM Expertises zoveel als mogelijk door middel van persoonlijk contact, bij voorkeur bij de mensen thuis!

Wij behandelen zaken als:
– eenmalige opdracht (intake, herbezoek, bespreking belangenbehartiger, eindgesprek);
– deelopdracht (volledige behandeling persoonlijke schade, waarbij de opdrachtgever kopieën ontvangt van alle correspondentie);
– outsourcement (hierbij ontvangt de opdrachtgever geen correspondentie en behandelen wij ook de claims van werkgevers, UWV en zorgverzekeraars. Indien mogelijk plegen wij ook regres op derden).
Alle mengvormen zijn uiteraard mogelijk.

Wie zijn we?

GRM Expertises is een onafhankelijk, landelijk werkend expertisebureau voor onder andere toedrachtonderzoek en aansprakelijkheidsbeoordeling, het regelen van letsel- en overlijdensschaden en mediation.

Meer over GRM Expertises

Waar staan we voor?

GRM Expertises staat voor snel, deskundig en oplossingsgericht schaderegelen met een realistische en gezond kritische blik op hetgeen wordt gevorderd. Dit uiteraard op een fatsoenlijke manier en met een respectvolle bejegening in de richting van onze gesprekspartners

Lees meer