Complex?
Wij lossen het voor u op!

GRM Expertises biedt u net dat stukje extra

Geplaatst: op 26-06-23

Zoals u uit vorenstaande op kunt maken, bieden wij maatwerk en is voor GRM Expertises de klant nog steeds koning.

Schaderegeling bij letsel en overlijden

Wij behandelen zaken in:
• deelopdracht. Dit betekent dat wij de bezoeken brengen, maar ook de contacten blijven onderhouden met benadeelden c.q. diens belangenbehartigers. De opdrachtgever wordt continu op de hoogte gehouden van de te nemen acties en ontvangt kopieën van de correspondentie;

• Eenmalige opdracht. Het kan hier gaan om het brengen van een intakebezoek, het brengen van een herbezoek, het voeren van een bespreking met een belangenbehartiger of het voeren van een eindgesprek;

• Volledige outsourcement. Dit betekent dat de volledige behandeling bij GRM-Expertises ligt, waarbij wij ook de claims van regresnemers, zoals het UWV, de werkgever en de zorgverzekeraar behandelen. In deze zaken wordt er geen correspondentie verzonden naar de opdrachtgever, dit met uitzondering van betalingsadviezen.
Op verzoek van de opdrachtgever plegen wij, indien mogelijk, regres op derden.

Analyse vastgelopen zaken

Mede in het licht van de Gedragscode Behandeling Letselschade worden wij steeds vaker gevraagd om in dossiers die lang lopen of zijn geëscaleerd een second opinion te geven. De ervaring leert dat hierdoor vaak alsnog tot een regeling wordt gekomen.

Tactisch- en technisch toedrachtonderzoek

In het kader van de beoordeling van aansprakelijkheid, polisdekking en causaliteit verricht GRM Expertises diepgaand onderzoek. Tot het onderzoek behoort onder andere het horen van betrokkenen en getuigen van een ongeval. Als een van de weinigen zorgt GRM Expertises voor volledig uitgewerkte en ondertekende verklaringen. Hierbij komt de politieachtergrond van sommige experts goed van pas. Overigens heeft GRM Expertises een vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, hetgeen een wettelijke verplichting is om onderzoek te mogen doen.

Naast vorenstaande wordt er regelmatig contact opgenomen met de Inspectie SZW of de politie. Ongevalslocaties worden bezocht en digitaal vastgelegd. De noodzakelijke metingen worden uiteraard ook verricht. Soms worden er zelfs reconstructies gehouden. Ook verkeersongevallenanalyses behoren tot de mogelijkheden.

Bij onderzoek naar OPS- en RSI-claims hebben wij vaak gesprekken met werkgevers. Daarbij wordt het arbeidsverleden etc. volledig in kaart gebracht.

2-3 jaarstermijn

In het licht van de GBL besteden wij de noodzakelijke aandacht aan de zogenaamde 2- en 3-jaarstermijnen. Ook analyseren wij in het kader hiervan dossiers waarin medewerkers van GRM Expertises niet als letselschade expert werkzaam zijn.

Advisering in aansprakelijkheidszaken

Aan de hand van toegezonden dossiers geven wij onze mening omtrent aansprakelijkheidskwesties.

Reserveadviezen

Door ons worden schadereserveadviezen verzorgd, dit na ieder bezoek, maar, afhankelijk van de wens van de opdrachtgever, ook periodiek. Ook analyseren wij (soms in opdracht van herverzekeraars) dossiers bij verzekeraars voor wat betreft de te hanteren schadereserve.

Actuariële berekeningen

Door ons bureau worden actuariële berekeningen verzorgd, onder andere inzake verlies van arbeidsvermogen (artikel 6:107 BW) en onderhoudsschade (artikel 6:108 BW). In overleg met de opdrachtgever en belangenbehartiger kan ook gekozen worden voor het inschakelen van een extern actuarieel bureau.

Mediation

Bij GRM Expertises zijn meerdere mediators werkzaam, die ingeschakeld kunnen worden voor alternatieve geschillenbeslechting.

Managementinformatie

Ons up-to-date automatiseringssysteem is efficiënt ingericht en draagt bij aan de vele mogelijkheden voor digitale samenwerking. Steeds vaker wordt digitaal gecorrespondeerd met opdrachtgevers en de mogelijkheid bestaat dat opdrachtgevers, benadeelden en hun belangenbehartigers inkijken in ons geautomatiseerd systeem middels een beveiligd portal. Uiteraard wordt op verzoek realtime managementinformatie verstrekt.

Terug naar overzicht